/ BFF và những ngày kỷ niệm /

  • 14/02/2011: Thành lập nhóm
  • 12/07/2014: Lập fanpage
  • 17/07/2014: Với sự dũng cảm của Lét đờ,fanpage tròn 100 likes – Cap
  • 25/07/2014: Dưới sự hy sinh anh dũngcủa Lét đờ, fanpage tròn 200 likes – Cap
  • 02/08/2014: Trong sự thương xót và quan hoài khôn nguôi của cú Q về tình trạng lao lực của chồng là cú K, fanpage tròn 300 likes :v – Cap
  • 09/08/2014: Vượt qua sự ngán ngẩm của một số reader về tính câu hoài câu mãi của lét đờ cu tèo, fanpage tròn 400 likes :3
  • 8/9/2014: 500 likes và 5/10/2014: 555 likes :)) Trong sự thốn vô bờ bế do rớt mạng và hư máy của bợn lét dẫn đến sự lười biếng vô bờ bến và trì trạch của các bạn mem

~ Thống kê bởi cú Quờ ~ <Updating>

Advertisements